تبلیغات
تفریحی و سرگرمی - نتایج آزمون استعدادهای درخشان یزد

نتایج آزمون استعدادهای درخشان یزد

دوشنبه 6 خرداد 1392 11:02 ق.ظنویسنده : ali

 

جهت مشاهده نتایج آزمون ورودی به راهنمایی در تمام استان های کشور اینجا کلیک کنید

گروه خبر علمی فرهنگی یزدفردا :سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول  دبیرستان را اعلام نمود

 

 

النازمحمدیزد
٦٦٣٣٣١٢٨عرب  نجفی فروغ السادات سید ضیاٴیزد
٦٧٣٣٣١٥١فرمان رضاییالهام محمودیزد
٦٨٣٣٣١٥٨فلاح تفتی سیمامحمودیزد
٦٩٣٣٣١٦٣فلاحتی مروست فائزه حسین یزد
٧٠٣٣٣١٦٤فلكیان مهسانادراقایزد
٧١٣٣٣١٧٨كارگران الهام محمدحسین یزد
٧٢٣٣٣١٨٢كافی فرنازمهدی یزد
٧٣٣٣٣١٨٦كریمی بندرابادی فاطمه عباس یزد
٧٤٣٣٣١٨٧كریمی زارچی فاطمه محمدرضایزد
٧٥٣٣٣١٨٩كریمی یزدی فاطمه علی اكبریزد
٧٦٣٣٣١٩٦كوكبملیحه محمدرضایزد
٧٧٣٣٣٢٠٠گهرفرشادی علیرضایزد
٧٨٣٣٣٢٠٤م;ید علائیمهساالسادات سیدسعیدیزد
٧٩٣٣٣٢٠٩محسنی فراشاهمرجان الساداتسیدرضایزد
٨٠٣٣٣٢٢٥مطلبی زاده راحله محمدحسین یزد
٨١٣٣٣٢٣٢مقیمی مینوهادی یزد
٨٢٣٣٣٢٣٣مكاریان شمیم داریوش یزد
٨٣٣٣٣٢٣٧ملوكی تفتفریباعلی اصغریزد
٨٤٣٣٣٢٤٤مهدی ساجده قاسمعلی یزد
٨٥٣٣٣٢٥٧موركیان علی ابادی فائزه ناصریزد
٨٦٣٣٣٢٥٩موسوی عارفه الساداتسیدامیرحمزهیزد
٨٧٣٣٣٢٧٠میرجلیلی سیده زهره سیدمحمدرضایزد
٨٨٣٣٣٢٧١میرجلیلی فائزه علی محمدیزد
٨٩٣٣٣٢٧٢میرجلیلی فاطمه محمدرضایزد
٩٠٣٣٣٢٧٥میرجلیلی مهتاب الساداتسید ضیاٴیزد
٩١٣٣٣٢٧٦میرحسینی عطیه السادات سیدحسن یزد
٩٢٣٣٣٢٨٤نجاری طزرجانی زینب مجیدیزد
٩٣٣٣٣٢٨٩نقدی زارچفائزه عباسعلی یزد
٩٤٣٣٣٢٩٠نقیب زاده سیده نازیلاسیدعلی یزد
٩٥٣٣٣٢٩١نقیب زاده شهر بابكیساراعلی محمدیزد
٩٦٣٣٣٢٩٢نقیبی مهشیدمنصوریزد
٩٧٣٣٣٢٩٤نكوكارزهراعلی اكبریزد
٩٨٣٣٣٢٩٥نگهیمنامحسن یزد
٩٩٣٣٣٣١٢یاورینفیسه غلامحسین یزد
١٠٠٣٣٣٣١٣یزدان پرست یاسمن الساداتسیدابوالحسن یزد
١٠١٣٣٣٣١٥یغمائی دینامحسن یزد
١٠٢٣٣٣٣١٦یغمائی مینامحمدیزد


پذیرفته شدگان پسر مرحله اول دبیرستان

استعدادهای درخشان  
 به ترتیب  شماره شناسایی

 گروه خبر علمی فرهنگی یزدفردا

ردیفشماره شناسایینام خانوادگینامنام پدرشهر ثبت نام
١٣٠٧٧٣٤آزادمقدم محمداحمدعلی یزد
٢٣٠٧٧٣٦ابریشمی سیدحمیدرضاسیدمحمدعلی یزد
٣٣٠٧٧٣٩ابوئی مهریزی مهدی هادی یزد
٤٣٠٧٧٤٦احسان زاده علی علی محمدیزد
٥٣٠٧٧٥٥احمدی مروست سیدمحمدعلی سیداكبریزد
٦٣٠٧٧٦٤ارجمندی مروستحمیدرضامنصوریزد
٧٣٠٧٧٦٨اسداللهی حمیدعلی اكبریزد
٨٣٠٧٧٨٨امامی میبدی محمدمسعودمحمدتقی یزد
٩٣٠٧٧٩١امانت یزدی فرامرزاردشیریزد
١٠٣٠٧٨١٢بابایی  گوهرریزیامیرحسین حسین یزد
١١٣٠٧٨١٨بامنیریامیرپدرامعبدالحمیدیزد
١٢٣٠٧٨٢٠بحریامیرمحمدمحمودیزد
١٣٣٠٧٨٢١بحرینی مسعودمحمودیزد
١٤٣٠٧٨٣٨پرورسعیدحسین یزد
١٥٣٠٧٨٤١پناه بخدااحدمحسن یزد
١٦٣٠٧٨٤٥پور حسنی بغداد ابادامین عبدالحمیدیزد
١٧٣٠٧٨٤٧پور شاكر میبدیمهدی جلال یزد
١٨٣٠٧٨٥٠پور كمالی راوریمحمدرضا             یزد
١٩٣٠٧٨٥٥پورحسنی بغدادابادی احمدعبدالحمیدیزد
٢٠٣٠٧٨٦٠پورمسجدی میبدسیدسبحان سیدمهدی یزد
٢١٣٠٧٨٦٧تصدیقی عرفان محمدكریم یزد
٢٢٣٠٧٨٦٨تفاقمجتبی محمدحسین یزد
٢٣٣٠٧٨٧٢توحیدی سید شایان محمسیدمحمدیزد
٢٤٣٠٧٨٧٥جامعی ایمان حمیدیزد
٢٥٣٠٧٨٨٥جعفری نسب محمدنیمامحمدحسین یزد
٢٦٣٠٧٨٨٧جلادت محمدمهدی محمدسعیدیزد
٢٧٣٠٧٩٠٣حایری مهریزی محمدعلیرضایزد
٢٨٣٠٧٩٠٩حسن زاده امیرسعیدیزد
٢٩٣٠٧٩١٣حسین نژادمحمدمحمدكاظم یزد
٣٠٣٠٧٩١٦حسینی سیدمصطفی سیدابوالقاسم یزد
٣١٣٠٧٩٣٣حیرانی امیرحسین غلامعباس یزد
٣٢٣٠٧٩٣٤خادمه رضویهمیلادرضایزد
٣٣٣٠٧٩٤٠خالقی دهشیریرضاحمیدیزد
٣٤٣٠٧٩٤٧خورشید ناممحمدحسین محمدحسن یزد
٣٥٣٠٧٩٥٣دره زرشكی اسماعیل مهدی یزد
٣٦٣٠٧٩٥٦دشتبان ابشوریعباسمحمدعلی یزد
٣٧٣٠٧٩٦٠دشتی رحمت ابادی محمدعباس یزد
٣٨٣٠٧٩٦١دشتی زاده رحمت ابادی محمدحسینعلی یزد
٣٩٣٠٧٩٦٢دهستانیعلیرضامحمدیزد
٤٠٣٠٧٩٦٣دهقان امین محسن یزد
٤١٣٠٧٩٦٧دهقان توران پشتی سامان علی اكبریزد
٤٢٣٠٧٩٧٥دهقانی تفتی امیرمحمدمهدی یزد
٤٣٣٠٧٩٧٦دهقانی تفتی سلیمان محمدرضایزد
٤٤٣٠٧٩٧٩دهقانی تفتی مرتضی حمیدیزد
٤٥٣٠٧٩٨٢دهقانی زاده بغدادابادفرشادمحمدرضایزد
٤٦٣٠٧٩٩٠دوست حسینی علی محمدمصطفی یزد
٤٧٣٠٧٩٩٨رحیم پورامین محمدیزد
٤٨٣٠٨٠٠١رحیمی زارچی مهدی مجتبی یزد
٤٩٣٠٨٠٠٣رسول زاد گانسهیل محمدحسین یزد
٥٠٣٠٨٠٠٤رسولی حسینیسیدمحمدمسعودسیدمحمودیزد
٥١٣٠٨٠١٩رضوی سیدمهدی سیدفرودیزد
٥٢٣٠٨٠٤١زارع زاده علی محمدعلی یزد
٥٣٣٠٨٠٥١زارع مهرجردی مجیدمهدی یزد
٥٤٣٠٨٠٥٨سادات حسینی سیدمحمدحامدسیدعلی یزد
٥٥٣٠٨٠٦٨سرافرازارد كانیمصطفی جلال یزد
٥٦٣٠٨٠٨٠سهیلی فرمحمدمهدی یزد
٥٧٣٠٨٠٨٢سوهانكارامیرحسین علی محمدیزد
٥٨٣٠٨٠٩٤شهبازی منشادی معین محمدرضایزد
٥٩٣٠٨٠٩٩شیبانی مروستمحموداحمدیزد
٦٠٣٠٨١٠٦شیرگردون محمدحسین علی اكبریزد
٦١٣٠٨١١٠صادق پورابوالفضل محمدرضایزد
٦٢٣٠٨١١٢صادقی امیرمحمدسعیدیزد
٦٣٣٠٨١١٤صادقیان صدرااحمدیزد
٦٤٣٠٨١٢٥صحت بخش مجیدعلیرضایزد
٦٥٣٠٨١٢٧صفار مهرجردیمنصورمحمدرضایزد
٦٦٣٠٨١٣٥طاهرمیثم حسین یزد
٦٧٣٠٨١٣٧طاهری اردكانیفرهادمنوچهریزد
٦٨٣٠٨١٣٨طایفی نصر ابادمحمدعلی علی اكبریزد
٦٩٣٠٨١٤٥عارف نیامهدی حسین یزد
٧٠٣٠٨١٤٩عباسی محمدحسین كاظم یزد
٧١٣٠٨١٥٢عبدی مرتضی سجادیزد
٧٢٣٠٨١٥٤عراقی سیدعلی سیداحمدیزد
٧٣٣٠٨١٦٦علیشاهی محمدحسین رضایزد
٧٤٣٠٨١٦٩غریب گشته شاهینویدمحمدعلی یزد
٧٥٣٠٨١٧١غضنفری سیدمحمدرضاسیدحسین یزد
٧٦٣٠٨١٧٧فاضلی نیامجتبی فاضل یزد
٧٧٣٠٨١٧٨فاضلی هامانهعلی ناصریزد
٧٨٣٠٨١٨٦فروتن عیش ابادی علی حمیدیزد
٧٩٣٠٨١٩١فلاح تفتی رضاعباس یزد
٨٠٣٠٨١٩٨فلكیان غلامحسین محمدتقی یزد
٨١٣٠٨٢٠٤قاسمی علیرضامحمدیزد
٨٢٣٠٨٢٠٨قانع عزابادی سجادمحمدابراهیم یزد
٨٣٣٠٨٢١٣قبالسعیدیزد
٨٤٣٠٨٢١٧قیامت علیرضامحمدهادی یزد
٨٥٣٠٨٢٢٥كرباسیسیدمجتبی سیداكبریزد
٨٦٣٠٨٢٣٥كلانتری خلیل ابادمحمدعباس یزد
٨٧٣٠٨٢٣٧كمال الدین عزابادیسیدمحمدسیدفخرالدین یزد
٨٨٣٠٨٢٤٧گلستانی محمدمحمدحسین یزد
٨٩٣٠٨٢٥٤متولیامیرحسین ناصرالدین یزد
٩٠٣٠٨٢٧٤مرادی شهربابكفرهادحسام یزد
٩١٣٠٨٢٨١مصطفوی پورسیدمهردادسیدعبدالكریم یزد
٩٢٣٠٨٢٨٢مظفرمجتبی عباس یزد
٩٣٣٠٨٢٨٥مقامی احسان محمدرضایزد
٩٤٣٠٨٢٨٩ملائی سروعلیامهدی رضاعلی یزد
٩٥٣٠٨٢٩١ملك ثابتابوالفضل حسین یزد
٩٦٣٠٨٣٠٠منصوری مهردادمسعودیزد
٩٧٣٠٨٣٠٦مهدوی محمدحسین محمدرضایزد
٩٨٣٠٨٣١٠مهراب یزدیوحیدمحمدحسن یزد
٩٩٣٠٨٣١١مهرجومهردادعلیرضایزد
١٠٠٣٠٨٣١٤مهیجی نصرابادی محمدعلی حسین یزد
١٠١٣٠٨٣٤٩نصیری طوسیحمیدحسن یزد
١٠٢٣٠٨٣٥٤نمكیسیدعلیرضاسیدمحمدكاظم یزد
١٠٣٣٠٨٣٦٠نیك اخترامیرمهدی غلامرضایزد
١٠٤٣٠٨٣٦١نیك خواه راوریامیدمحمدعلی یزد
١٠٥٣٠٨٣٨٠یزدی اشكان علی یزد


 

پذیرفته شدگان دخترمرحله دوم   راهنمایی   
 به ترتیب  شماره شناسایی

ردیفشماره شناسایینام خانوادگینامنام پدرشهر ثبت نام
١٢١٣٧٧٨اكرمی مقدم فریده داودیزد
٢٢١٣٧٨٢رضا پور سرمستانیمنیژه بیژن یزد
٣٢١٣٧٩١برزینمطهره محمدیزد
٤٢١٣٧٩٩اقائی باغ گل ابدانعاطفه محمودیزد
٥٢١٣٩١٠صمیمی فرزهراعلی یزد
٦٢١٣٩٣١سالاری سمیراالسادات سیدعباس یزد
٧٢١٣٩٥٩مرادی مزرعه نوزهرامحسن یزد
٨٢١٣٩٩٦پایدارفاطمه محمدعلی یزد
٩٢١٤٠٣٣زارع رشكوئیه هانیه رمضان یزد
١٠٢١٤١٠٥میرجلیلی پریساابراهیم یزد
١١٢١٤١٠٧ایروانی منشصهباناصریزد
١٢٢١٤١٢٩محسن زاده پریسامحمدیزد
١٣٢١٤١٥٩نخودی زادهمهدیه نادر علییزد
١٤٢١٤١٧٨اعلی زادهمریم السادات سیدعباس یزد
١٥٢١٤١٩١دره شیری منصوره علیرضایزد
١٦٢١٤٢١١محزون زادهفاطمه محمدرضایزد
١٧٢١٤٢٦٥منتظرفرج فاطمه حسن یزد
١٨٢١٤٢٨٦راعی عزابادی مهرنازاحمدیزد
١٩٢١٤٢٩٧عدل عسل حمیدرضایزد
٢٠٢١٤٢٩٨عدل غزل حمیدرضایزد
٢١٢١٤٢٩٩عدل نوناحمیدرضایزد
٢٢٢١٤٣٠٢قانع عزابادی مهدیه غلامعلی یزد
٢٣٢١٤٣٠٣كافی پریساحسن یزد
٢٤٢١٤٣٤٤كمالی زارچ فاطمه محمدیزد
٢٥٢١٤٣٤٧مهرنژادمریم سعیدیزد
٢٦٢١٤٣٧٠قانع عزابادی معظمه احمدیزد
٢٧٢١٤٤٥١زارع بیدكی حانیه عباس یزد
٢٨٢١٤٤٥٣زینلی رویاحسینعلی یزد
٢٩٢١٤٥٧٠ابریشمی سیده ملك نازسیدمحمدیزد
٣٠٢١٤٥٧٤اسماعیل زاده بهابادیهداحسین یزد
٣١٢١٤٥٨١برغیحانیه علی اصغریزد
٣٢٢١٤٥٨٣پهلوان زاده سارامحمدرضایزد
٣٣٢١٤٥٨٨جلیلی مریم محمدیزد
٣٤٢١٤٥٨٩حاجی زاده زهراابوالقاسم یزد
٣٥٢١٤٥٩٠حیدری مریم ناصریزد
٣٦٢١٤٥٩٤خضری نصرابادیمهرنازالساداتسیدمهدی یزد
٣٧٢١٤٥٩٨داورانی اصلفاطمه حبیب یزد
٣٨٢١٤٥٩٩دشتی خویدكی مریم علی یزد
٣٩٢١٤٦٠٢رحیمی رتكی عاطفه حسین یزد
٤٠٢١٤٦٠٩زارع زاده بغداد ابادیسپیده محمودیزد
٤١٢١٤٦١٤شیرمحمدی یزدی مریم كاظم یزد
٤٢٢١٤٦٢٢علایی یزدی سیده نازنین سیدمحسن یزد
٤٣٢١٤٦٢٥غیاثی رویامحمدحسن یزد
٤٤٢١٤٦٢٦فدوی اسلاممهرنازمهدی یزد
٤٥٢١٤٦٣٠فلاح فائزه محمودیزد
٤٦٢١٤٦٣٤كربلائیان یاسمین عباس یزد
٤٧٢١٤٦٣٧كوچك زاده فاطمه علیرضایزد
٤٨٢١٤٦٣٩گل اریغزاله احمدیزد
٤٩٢١٤٦٤٢محامدی نازنین الساداسیداحمدیزد
٥٠٢١٤٦٤٣مرتضوی یزدیشبنم السادات سیدشهاب الدینیزد
٥١٢١٤٦٤٩میرحسینی نگارمحمودیزد
٥٢٢١٤٦٥٠میروكیلی فرنوش سیدرضایزد
٥٣٢١٤٦٥١نعیمی رومیناسهیل یزد
٥٤٢١٤٦٥٤نیكپورارمیتی مجیدیزد
٥٥٢١٤٦٥٥هادوی وجیهه حسین یزد
٥٦٢١٤٦٧٠حفیظی بارجین فاطمه علی محمدیزد
٥٧٢١٤٦٩١شریفی اردانی فرنازیداله یزد
٥٨٢١٤٧٧٤فلاح مدواریزهراجوادیزد
٥٩٢١٤٧٩٢جوادپوركمندیداله یزد
٦٠٢١٤٩٠٦بحرینی زارچیالنازحمیدرضایزد
٦١٢١٤٩١٦خیرالامورهانیه غلامحسین یزد
٦٢٢١٤٩٣٢سلمانزاده یزدی ساراعلی محمدیزد
٦٣٢١٤٩٣٥شاهی زهراعلی یزد
٦٤٢١٤٩٣٧شریف فردفاطمه سعیدیزد
٦٥٢١٤٩٤٢صحت منامحمدعلی یزد
٦٦٢١٤٩٤٦عفتی ساراجلیل یزد
٦٧٢١٤٩٥٠كارگرنسیم نادریزد
٦٨٢١٤٩٥٥گلاب زاده مریم السادات سیدمحمودیزد
٦٩٢١٤٩٥٨مثنوی شادان مجیدیزد
٧٠٢١٤٩٧٢موسوی خواهسیده الهه سیدمحمدرضایزد
٧١٢١٤٩٧٤نجاری مریم علیرضایزد
٧٢٢١٥٠٠٣شجاع الساداتیشیماالسادات سیدعلی یزد
٧٣٢١٥٠٥٦صفری پور اناری نژادفاطمه محمدیزد

پذیرفته شدگان مرحله دوم   راهنمایی   
 به ترتیب  شماره شناسایی

ردیفشماره شناسایینام خانوادگینامنام پدرشهر ثبت نام
١١٢٩٨٩٤ایمانی پرشكوهحمیدرضامحمدرضایزد
٢١٢٩٩٧٠میرجلیلی مجتبی علیرضایزد
٣١٢٩٩٨٠زارع رشكوئیه حسین محمدیزد
٤١٣٠٠٣٠ابوترابی زارچی محمدناصریزد
٥١٣٠٠٣٨نقدی زارچحمیدرضاعباسعلی یزد
٦١٣٠٠٦٠برزگرمروستی رضاحسین یزد
٧١٣٠٠٩٧بناٴ زادهمحمدصادق مظفریزد
٨١٣٠١٠٣سلیمی حجت ابادی حجت سعیدیزد
٩١٣٠١٠٨میرجلیلی سیدمحمدرضاسیدعلی اكبریزد
١٠١٣٠١٧٩قانع عزابادی محمدحسین حسن یزد
١١١٣٠١٩٩عفت فخرابادی محمدجوادرضایزد
١٢١٣٠٢٢١عظیمی دخت شوركیسیدمحمد ابراهسیدمحسن یزد
١٣١٣٠٢٣٦مژگانیانامیررضامحمدحسین یزد
١٤١٣٠٢٥٧اقاباقری طزرجانی مسعودمحمدحسین یزد
١٥١٣٠٢٦٤حلوانیمحمدجمشیدیزد
١٦١٣٠٢٧٠رادمنش محمدمحمدجوادیزد
١٧١٣٠٢٧٦سالاری محمدهادی علی یزد
١٨١٣٠٢٧٨سپهرحمیدرضاحمیدیزد
١٩١٣٠٢٨٠سعید نژادمجتبی نادعلی یزد
٢٠١٣٠٢٩١طاهری مصطفی عبدالعلی یزد
٢١١٣٠٣٠٢كرمی حجت عباسعلی یزد
٢٢١٣٠٣٠٤كیامرزپویاعلی یزد
٢٣١٣٠٣١٢نژادحسینیان مجتبی حمیدیزد
٢٤١٣٠٣٢٠چهار خطیمحمدعارف حسینعلی یزد
٢٥١٣٠٤٢٥ریاضی فرهادمحمدصادق یزد
٢٦١٣٠٤٧٣مفیدی فرمحمدمحمدباقریزد
٢٧١٣٠٤٨٣اتش فرازمحمدرضامحمدصادق یزد
٢٨١٣٠٤٨٥ارامش اردكانیفرزادمحمودیزد
٢٩١٣٠٥٢٦میر زینلی یزدیسیدعباس سیدعلی محمدیزد
٣٠١٣٠٥٣٨احمدیه یزدی امیرحسین محمدیزد
٣١١٣٠٥٦٣حبوباتی محمدهادی جلیل یزد
٣٢١٣٠٥٦٦حسینی نیك سید شبیرسیدحسین یزد
٣٣١٣٠٥٧٥خیاط زاده منشادی سیدمهدی سیداحمدیزد
٣٤١٣٠٥٨٨زمان خان پورمحمدعلی یزد
٣٥١٣٠٥٩٢سنائیصدراكاظم یزد
٣٦١٣٠٦٠٢عرفاامیدامیرمحمدیزد
٣٧١٣٠٦١٣قانع عزابادی محمدشهاب محمدحسین یزد
٣٨١٣٠٦١٦كربلائیان محسن محمدحسین یزد
٣٩١٣٠٦٢٠لطیف عباس علی یزد
٤٠١٣٠٦٧٣زینی كوشاوحیدیزد
٤١١٣٠٧٠٨صفری محمدابادیمحمدصادق بمانعلی یزد
٤٢١٣٠٧٤٩جمال الدینی عزابادی سیدمصطفی سیدمهدی یزد
٤٣١٣٠٧٧٤فلاح محمدصفریزد
٤٤١٣٠٧٨١مطلبی زاده مهدی محمدحسین یزد
٤٥١٣٠٨٥٤ابوئی مهریزی ارش جلال یزد
٤٦١٣٠٨٥٨امامی تفتیسیدمحمدفوادسیدجلیل یزد
٤٧١٣٠٨٧٢حیدر پوریزدیسیدمحمدمهدی سیدحمیدیزد
٤٨١٣٠٨٧٣حیدری حسام اكبریزد
٤٩١٣٠٨٧٥خواجه شرف ابادی محمدرضامحمدحسین یزد
٥٠١٣٠٨٧٧دریجانی رضامحمدیزد
٥١١٣٠٨٨٢رشیدی فردمعین محمدجوادیزد
٥٢١٣٠٨٨٣رفیعیان بهابادیحسین محمدمهدی یزد
٥٣١٣٠٨٨٦زین الدینی میمندهمایون حسن یزد
٥٤١٣٠٨٨٨سخائیامیرمحمدمحمدیزد
٥٥١٣٠٨٨٩سعیدی نسب احمدرضاحسن یزد
٥٦١٣٠٨٩٠شاهزاده فاضلیسیدعلی سیدابوالفضل یزد
٥٧١٣٠٨٩٦صدرارحامی علی عبدالرضایزد
٥٨١٣٠٨٩٧صفویسیدعلیرضاسیدحسن یزد
٥٩١٣٠٨٩٨صفی دهجفرزان فرامرزیزد
٦٠١٣٠٩٠٠عرب پوریامحمدیزد
٦١١٣٠٩٠١عزیزی دانیال محمودیزد
٦٢١٣٠٩٠٨فتاحی بافقی حسن علی یزد
٦٣١٣٠٩٠٩فقیه خراسانی امیرحسین محمدكاظم یزد
٦٤١٣٠٩١١قانع عزابادی امیرعباس رضایزد
٦٥١٣٠٩١٩كلامی یزدیعلیرضامحمدسعیدیزد
٦٦١٣٠٩٢٠كوچك زاده محمدامین علیرضایزد
٦٧١٣٠٩٢١گرجی ممتازمحمدحمیدیزد
٦٨١٣٠٩٢٤محب زاده محسن محمدحسن یزد
٦٩١٣٠٩٢٨مظاهری فردمحمداحمدعلی یزد
٧٠١٣٠٩٣٣میدانی محمدكاظم مجیدیزد
٧١١٣٠٩٣٥ندافی مجومردیامیرمسعودمحمدرضایزد
٧٢١٣٠٩٤٨محقق سجادمحمدعلی یزد
٧٣١٣١٠٩٦ابراهیمی دهشیریاحسان علی محمدیزد
٧٤١٣١١٥٤دهقان علی حسین یزد
٧٥١٣١١٧٠كافی حسین احمدیزد
٧٦١٣١٢١٧رضایی امیررضافرهادیزد
٧٧١٣١٢٢١صادقی سینامحمدیزد


مبارك است بر والدین  این عزیزان


آخرین ویرایش: - -

 
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:19 ب.ظ

You mentioned it wonderfully!
opinioni cialis generico cialis 5 effetti collaterali tadalafil 20 mg cialis lowest price cialis 30 day sample order a sample of cialis cheap cialis click now buy cialis brand rx cialis para comprar we recommend cialis info
دوشنبه 12 آذر 1397 07:48 ب.ظ

You actually stated it adequately.
cialis online deutschland cialis mit grapefruitsaft we recommend cialis best buy cialis prices when will generic cialis be available cialis dosage tadalafil 20 mg cialis coupon buy original cialis cialis uk next day
دوشنبه 12 آذر 1397 07:23 ق.ظ

Regards! Ample knowledge.

click here to buy cialis acheter du cialis a geneve click here cialis daily uk achat cialis en europe cialis sale online buying cialis on internet cialis side effects we recommend cialis best buy we like it safe cheap cialis cialis soft tabs for sale
یکشنبه 11 آذر 1397 06:52 ق.ظ

Thank you. An abundance of tips.

cialis with 2 days delivery canadian drugs generic cialis precios cialis peru cialis sicuro in linea cialis kamagra levitra low cost cialis 20mg cialis prices in england order cialis from india we choice cialis pfizer india generic cialis at the pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 06:30 ق.ظ

Wow loads of fantastic info.
generic cialis at the pharmacy order cialis from india cialis 5 mg funziona cialis generico in farmacia cialis cuantos mg hay cialis 20mg generic cialis pro cialis kamagra levitra generic cialis tadalafil cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 07:13 ب.ظ

Regards! Helpful stuff.
prezzo di cialis in bulgaria cialis therapie cialis with 2 days delivery acheter du cialis a geneve we recommend cheapest cialis cialis for sale in europa brand cialis generic cialis dose 30mg 200 cialis coupon sublingual cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:14 ب.ظ

You've made the point.
generic cialis 20mg tablets i recommend cialis generico side effects of cialis generic cialis pill online cialis with 2 days delivery safe dosage for cialis legalidad de comprar cialis ou acheter du cialis pas cher cialis online nederland cialis price in bangalore
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:33 ق.ظ

Fantastic forum posts, Thank you.
cialis mit grapefruitsaft cialis australian price we like it cialis price cialis generic tadalafil buy cialis online click now buy cialis brand cialis taglich side effects for cialis cialis from canada tadalafil tablets
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:43 ب.ظ

Very good facts. Many thanks!
cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5 effetti collaterali cialis 10 doctissimo cialis for sale south africa cialis without a doctor's prescription dose size of cialis generic cialis soft gels free generic cialis cialis rezeptfrei ou trouver cialis sur le net
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:00 ق.ظ

You have made the point.
sublingual cialis online where to buy cialis in ontario acheter cialis meilleur pri 200 cialis coupon tadalafil generic cialis with 2 days delivery rx cialis para comprar generic cialis pro cialis 5mg billiger cialis super acti
چهارشنبه 11 مهر 1397 07:09 ق.ظ

Fantastic posts, Kudos!
cialis canada cialis sans ordonnance cialis per paypa i recommend cialis generico cialis for sale in europa only now cialis for sale in us only now cialis for sale in us tesco price cialis cialis price thailand cialis tadalafil
دوشنبه 9 مهر 1397 05:46 ق.ظ

Thank you. I value it.
achat cialis en itali cialis coupons free cialis cialis canada on line cialis flussig cialis 20 mg canadian cialis purchasing cialis on the internet cialis 5mg prix prezzo di cialis in bulgaria
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:09 ق.ظ

Regards, Loads of facts!

buy online cialis 5mg when can i take another cialis cialis super acti cialis daily dose generic online prescriptions cialis cialis 20 mg tadalafil cialis tadalafil cialis in sconto we recommend cheapest cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:48 ب.ظ

With thanks, Plenty of posts!

canada discount drugs cialis acquistare cialis internet cialis in sconto cialis online napol cialis daily acheter cialis meilleur pri venta cialis en espaa cialis for sale south africa cialis for sale how do cialis pills work
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:17 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
viagra without presc uk viagra online no prescriptions how to get cheap viagra buy generic viagra paypal find viagra buy viagra online without prescription with overnight delivery sildenafil buy online buy viagra tesco viagra uk price buy tadalafil online
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:47 ب.ظ

With thanks! Quite a lot of content.

cialis savings card cialis 20 mg cost cialis for sale cialis generika cialis for bph cialis 20 mg effectiveness cialis generic tadalafil buy tadalafil 20 mg generic low dose cialis cialis official site
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:47 ق.ظ

Truly lots of superb knowledge!
cheap online viagra online pharmacy viagra uk buy viagra paypal buy viagra mastercard buy cheapest viagra online canadian pharmacy where can i buy cheap viagra online where can i buy generic viagra cheapest viagra with prescription buy viagra online using paypal
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:24 ب.ظ

Thank you! Excellent information!
order a sample of cialis online prescriptions cialis cialis generico postepay cialis 5 mg schweiz safe dosage for cialis cialis generico milano how to buy cialis online usa online cialis are there generic cialis cialis usa cost
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:34 ب.ظ

Superb information. Many thanks!
cialis australian price cialis for sale in europa cialis name brand cheap when will generic cialis be available does cialis cause gout the best site cialis tablets we use it cialis online store cialis tablets australia cialis 5 mg cialis patentablauf in deutschland
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:34 ق.ظ

Info well regarded!.
sildenafil or viagra buy kamagra viagra viagra generic buy viagra where buy viagra online from canada how get viagra how buy viagra online buy viagra online generic generic viagra cheap buy viagra india
یکشنبه 5 فروردین 1397 12:04 ق.ظ

Thank you. Plenty of content.

prezzo di cialis in bulgaria where to buy cialis in ontario cialis professional from usa buy cialis sample pack cialis generico en mexico american pharmacy cialis cialis manufacturer coupon order generic cialis online cialis online nederland cialis price in bangalore
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:16 ب.ظ

Great content, Thanks!
canadian drugs generic cialis the best site cialis tablets american pharmacy cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis qualitat enter site 20 mg cialis cost only best offers 100mg cialis generic cialis pro 5 mg cialis pharmacie en ligne where cheapest cialis
جمعه 4 اسفند 1396 07:38 ق.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest
but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back down the road.

Many thanks
جمعه 17 آذر 1396 03:15 ق.ظ
My brother suggested I may like this web site. He used to be entirely right.
This put up truly made my day. You can not believe simply how so much
time I had spent for this information! Thank you!
دوشنبه 13 آذر 1396 06:13 ب.ظ
همسر من و من کاملا وبلاگ خود را دوست داریم و تقریبا پیدا میکنیم
تمام پست های شما دقیقا همان چیزی است که من دنبال آن هستم
آیا یکی از نویسندگان مهمان را برای نوشتن مطالب در دسترس شما آماده می کند؟
من نمیدانم پست یا توضیحاتی درباره تعدادی از موضوعات شما داشته باشم
اینجا بنویس باز هم، وبلاگ بسیار جذاب!
دوشنبه 6 آذر 1396 05:47 ب.ظ
با تشکر طراحی شده برای به اشتراک گذاری چنین تفکر خوبی، قطعه
نوشتن لذت بخش است، به همین دلیل من آن را به طور کامل خوانده ام
جمعه 12 آبان 1396 07:40 ب.ظ
وبلاگ جالب تم شما سفارشی ساخته شده است یا شما آن را از جایی دانلود کردید؟
یک موضوع مانند شما با چند مورد ساده، واقعا وبلاگ من را روشن می کند.
لطفا به من اطلاع دهید که در آن موضوع خود را دریافت کرده اید.
کودوس
دوشنبه 5 تیر 1396 04:53 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن
دلنشین ابتدا آیا واقعا حل و فصل کاملا با من
پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع قادر به من مؤمن اما تنها برای while.
من این کردم مشکل خود را با فراز در منطق
و یک ممکن است را خوب به کمک پر کسانی که معافیت.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من را بدون شک
تا پایان در گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:44 ق.ظ
Do you mind if I quote a few of your posts as long as I
provide credit and sources back to your weblog?
My blog is in the exact same niche as yours and my users would genuinely benefit from a
lot of the information you present here. Please
let me know if this alright with you. Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر